PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

หลักสูตรวิจัย 7 หลักสูตร


1. หลักสูตรบรรยายการวจัย : การวิจัยชั้นเรียน 1 วัน

2. หลักสูตรบรรยายวิธีวิทยาการวิจัย 1 วัน

3. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและพัฒนา 1 วัน

4. หลักสูตรบรรยายเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน

5. หลักสูตรบรรยายการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน

6. หลักสูตรบรรยายและปฎิบัติทำใบงาน การวิจัย : วิจัยชั้นเรียน 2 วัน

7. หลักสูตรปฎิบัติการเขียนรายงาน : การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 วัน

 

หลักสูตรวิจัย

1. หลักสูตรบรรยายการวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

09.45 – 10.45

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน

10.30 – 10.30

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน ( ต่อ )

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียนการวิจัย ( ต่อ )

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.30

การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อสำคัญๆ : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

2. หลักสูตรบรรยายวิธีวิทยาการวิจัย 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

09.45 – 10.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย (ต่อ)

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

วิธีดำเนินการวิจัย

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.00

เค้าโครงและรายงานการวิจัย

16.00 – 16.30

ซักถาม – ตอบปัญหา

3. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและพัฒนา 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

09.45 – 10.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย : การวิจัยและพัฒนา

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย : การวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

วิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.00

การตรวจสอบ วัด/ประเมินผลในงานวิจัยและพัฒนา

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบปัญหา

4. หลักสูตรบรรยายเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

การเขียน บทที่ 1

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การเขียน บทที่ 2 และบทที่ 3

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.00

การเขียน บทที่ 4 และบทที่ 5

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบปัญหา

5. หลักสูตรบรรยายการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 10.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน บทที่ 1

12.00 – 12.30

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน บทที่ 2 และ 3

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.00

การแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน บทที่ 4 และ 5

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบปัญหา


6. หลักสูตรบรรยายและปฏิบัติทำใบงาน การวิจัย : วิจัยชั้นเรียน 2 วัน

วันที่

เวลา

เนื้อ

หมายเหตุ

วันแรก

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

09.45 – 10.30

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน ( ต่อ )

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียนการวิจัย ( ต่อ )

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.30

การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อสำคัญๆ : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

มอบหมายให้เขียน

ใบงานส่งในวันที่สอง

วันที่สอง

08.30 – 09.00

ตรวจใบงาน 15 ราย

09.00 – 10.30

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1 : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงาน 10 ราย

10.45 – 11.00

สรุปข้อบกพร่องจากใบงาน : วิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

11.00 – 12.00

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2 : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

ตรวจใบงาน 20 ราย

13.00 – 14.30

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2-3 : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงาน 10 ราย

14.45 – 16.00

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4-5 : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

16.00 – 16.30

การเขียนรายงานวิจัย ส่วนท้าย เช่น ภาคผนวก บรรณานุกรม และซักถาม - ตอบปัญหา

7. หลักสูตรปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 วัน

วันที่

เนื้อหา

วันแรก

· บรรยายหลักการพื้นฐานการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย

· ฝึกปฏิบัติทำใบงาน

· ตรวจใบงาน เตรียมค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล

วันที่สอง

· กำหนดสารบัญของแต่ละบุคคลและตรวจ ปรับแก้

· บรรยายและปฏิบัติการเขียนบทที่ 1 ข้อบกพร่อง- วิธีแก้ไข

· มอบหมายงานแนวทางการค้นคว้าเอกสารบทที่ 2

วันที่สาม

· ตรวจและปรับแก้บทที่1

· บรรยายการเขียนบทที่ 2 / ข้อบกพร่อง- วิธีแก้ไข

· ฝึกปฏิบัติการเขียนบทที่ 2

· ค้นคว้าเพิ่มเติม

วันที่สี่

· ตรวจและปรับแก้บทที่ 2

· บรรยายการเขียนบทที่ 3 / ข้อบกพร่อง- วิธีแก้ไข

· ฝึกปฏิบัติการเขียนบทที่ 3

วันที่ห้า

· ตรวจและปรับแก้บทที่ 3

· บรรยายการเขียนบทที่ 4 / ข้อบกพร่อง- วิธีแก้ไข

· ฝึกปฏิบัติการเขียนบทที่ 4

วันที่หก

· ตรวจและปรับแก้บทที่ 4

· ปฏิบัติการเขียนบทที่ 5

วันที่เจ็ด

· ตรวจและปรับแก้บทที่ 5

· ตรวจและให้ข้อเสนอแนะส่วนเนื้อหา 5 บท ปรับแก้ร่างรายงานทั้งเล่ม

· ทบทวน

วันที่แปด

· ปรับแก้ทั้งเล่ม/ปรับปรุง-ค้นคว้าเพิ่มเติม

· ทบทวน

วันที่เก้า

· บรรยายการเขียนโครงสร้างต่างๆ เช่น บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ

ฯลฯ / ข้อบกพร่อง - วิธีแก้ไข

· สรุปและทบทวนข้อบกพร่อง พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

วันที่สิบ

· ตรวจและแก้ไขปรับรายงานทั้งฉบับ

· พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 เดือน แบ่งเป็น ช่วงละ 2 – 3 วันต่อครั้ง และหยุดเว้นช่วงประมาณ 7 – 10 วัน หรือ15 – 30 วันต่อครั้ง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • อ.พิสณุ  ฟองศรี   โทร. 087-8170584