PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3 หลักสูตร


1. หลักสูตรบรรยาย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 1 วัน

2. หลักสูตรบรรยายและปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย2วัน

3. หลักสูตรปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3 วัน

 

 

หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

1. หลักสูตรบรรยาย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.30

ผลงานทางวิชาการ

09.30 – 09.45

ขั้นตอนการวิจัย และการประเมินโครงการ

09.45 – 10.30

ความรู้พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

พฤติกรรมและวิธีวัด/ การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การสร้างและพัฒนาแบบสอบ

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.30

การสร้างและพัฒนาแบบสังเกต แบบวัดทักษะการปฏิบัติและแบบสัมภาษณ์

 

2. หลักสูตรบรรยายและปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 2 วัน

วัน

เวลา

เนื้อหา

วันแรก

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

 

09.45 – 10.00

ขั้นตอนการวิจัย และการประเมินโครงการ

 

10.00 – 10.30

ความรู้พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

พฤติกรรมและวิธีวัด การเลือกใช้เครื่องมือ

 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

การสร้างแบบสอบ

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 

14.45 – 16.30

การวิเคราะห์ข้อสอบ

วันที่สอง

09.00 – 10.30

การสร้างแบบสอบ

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

การพัฒนาแบบสอบถาม

 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

ปฏิบัติการสร้างแบบสอบถาม

 

14.30 – 14.45

อาหารว่างและตรวจใบงาน

 

14.45 – 15.00

สรุปข้อบกพร่องและ แนวทางปรับปรุงแก้ไขจากใบงาน

 

15.00 – 16.00

การสร้างและพัฒนาแบบสังเกต แบบวัดทักษะการปฏิบัติและแบบสัมภาษณ์

 

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบ ปัญหา

 

3. หลักสูตรปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3 วัน

วัน

เวลา

เนื้อหา

วันแรก

09.00 – 09.30

ผลงานทางวิชาการ

 

09.30 – 10.30

ความรู้พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

ความรู้พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย (ต่อ)

 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

พฤติกรรมและวิธีวัด การเลือกใช้เครื่องมือ

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 

14.45 – 16.00

การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย

 

16.00 – 16.30

ข้อมูล

วันที่สอง

09.00 – 10.30

การสร้างและพัฒนาแบบสอบ

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม ( ต่อ )

 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 

14.45 – 16.30

ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม/ ตรวจงาน

วันที่สาม

09.00 – 10.30

การตรวจแบบสอบ/สรุปข้อบกพร่องและวิธีปรับปรุง

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

ทดลองใช้แบบสอบถามโดยให้สมาชิกผลัดกันเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

ปฏิบัติการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบสอบถาม

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 

14.45 – 16.00

สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุง

 

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบ ปัญหา

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • อ.พิศณุ  ฟองศรี  โทร.  087-8170584