PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการวิจัยและประเมินโครงการ 3 หลักสูตร


1. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 1 วัน

2. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 2 วัน

3. หลักสูตรบรรยายและปฏิบัติทำใบงานวิจัยและประเมินโครงการ 3 วัน

หลักสูตรการวิจัยและประเมินโครงการ

1. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 1 วัน

เวลา

เนื้อหา

09.00 – 09.30

ผลงานทางวิชาการ

09.30 – 10.30

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

10.45 – 12.00

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน ( ต่อ )

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

การประเมินโครงการ

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

14.45 – 16.30

วิธีการประเมินโครงการ

2. หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 2 วัน

วัน

เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันแรก

09.00 – 09.30

ผลงานทางวอชาการ

 
 

09.30 – 10.30

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน

 
 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 
 

10.45 – 12.00

การวิจัย : การวิจัยชั้นเรียน ( ต่อ )

 
 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

 
 

13.00 – 14.30

การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

 
 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 
 

14.45 – 16.00

การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน ( ต่อ )

 
 

16.00 – 16.30

การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อสำคัญๆ : ข้อบกพร่องและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

มอบหมายให้เขียน

ใบงานส่งในวันที่สอง

วันที่สอง

08.30 – 09.00

ตรวจใบงาน 15 ราย

 
 

09.00 – 09.30

สรุป ข้อบกพร่องจากใบงาน : วิธีแก้ไข และแนวทางปรับปรุงแก้ไข

 
 

09.30 – 10.30

การเขียนรายงานวิจัย(ต่อ)

 
 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงาน 10 ราย

 

10.45 – 12.00

การประเมินโครงการ

 
 

12.00 – 13.00

พักอาหารกลางวัน

ตรวจใบงาน 20 ราย

 

13.00 - 14.30

วิธีประเมินโครงการ

 
 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงาน 10 ราย

 

14.45 – 16.30

การเขียนรายงานประเมินโครงการ

 

3. หลักสูตรบรรยายและปฏิบัติทำใบงานวิจัยและประเมินโครงการ 3 วัน

วัน

เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันแรก

09.00 – 09.45

ผลงานทางวิชาการ

 

09.45 – 10.30

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

 

10.45 – 12.00

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย(ต่อ)

 

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1 และวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

 

14.45 – 16.30

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2 – 3 และวิธี แก้ไขข้อบกพร่อง

มอบหมายให้เขียน

ใบงานส่งในวันถัดไป

วันที่สอง

08.30 – 09.00

ตรวจใบงาน ประมาณ 15 ราย

 
 

09.00 – 09.30

สรุปข้อบกพร่องจากใบงาน วิธีแก้ไขและแนวทางปรับปรุง

 

09.30 – 10.30

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4 และวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงานประมาณ 10 ราย

10.45 – 12.00

การเขียนรายงานวิจัย บทที่ 5 และวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

 

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

ตรวจใบงานประมาณ 15 ราย

13.00 – 14.30

สรุปข้อบกพร่องจากใบงาน

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงานประมาณ 10 ราย

14.45 – 16.30

การประเมินโครงการ

 

วัน

เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันที่สาม

08.30 – 09.00

ตรวจใบงานประมาณ 15 ราย

 

09.00 – 10.30

วิธีประเมินโครงการ

 

10.30 – 10.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงานประมาณ

10 ราย

10.45 – 12.00

การเขียนรายงานประเมินโครงการ บทที่ 1 – 2

 

12.00 – 13.00

อาหารกลางวัน

ตรวจใบงานประมาณ

10 ราย

13.00 – 14.30

การเขียนรายงานประเมินโครงการ บทที่ 3 – 5

 

14.30 – 14.45

อาหารว่าง

ตรวจใบงานประมาณ

10 ราย

14.45 – 16.00

111 ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานประเมินโครงการ: แนวทางปรับปรุง

 

16.00 – 16.30

ถาม – ตอบปัญหา

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

  • อ.พิสณุ  ฟองศรี  โทร. 087–8170584