PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือ 87 เคล็ดลับ : การทำผลงานทางวิชาการเล่มนี้ มีขนาด A5 เล็ก (พ็อคเก็ตบุ๊คเล็ก 13 x 17.5 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2551 ได้รับการพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมกราคม 2553

 content 1

  เป็นหนังสือที่กล่าวเกี่ยวกับเทคนิค : เคล็ดลับการทำผลงานทางวิชาการที่ผู้เขียนรวบรวมจากประสบการณ์จริง จำนวน 87 ประการ โดยเขียนในเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย อ่านได้อย่างเพลิดเพลิน
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีเคล็ดลับ : เทคนิคที่นำไปใช้ประกอบการทำผลงานให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นได้ โดยแต่ละขั้นตอนและส่วน ปร เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย เคล็ดลับ : เทคนิคต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนการทำผลงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการคิด การเตรียม การทำ และการตรวจ ะกอบอื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
บทที่ 1 มาทำความรู้จักกับผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 ผลงานทางวิชาการคืออะไร
1.2 ผลงานทางวิชาการมีกี่ประเภท
1.3 ผลงานทางวิชาการที่ดีเป็นอย่างไร
1.4 เคล็ดลับ : เทคนิคในขั้นตอนการทำผลงานทางวิชาการ
1.5 ความสำเร็จ : ล้มเหลวในการทำผลงานทางวิชาการ
บทที่ 2 เคล็ดลับ : เทคนิคในขั้นตอนการคิดประกอบด้วย
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 1 เลือกทำสิ่งที่รู้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 2 เลือกทำสิ่งที่ชอบ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 3 ยึดตัวเอง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 4 อย่ากลัวว่าไม่เก่ง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 5 อย่ากังวลว่าจบไม่สูง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 6 อย่ากลัวว่าฐานะไม่ดี
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 7 เลือกทำสิ่งที่ใกล้ตัว
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 8 เลือกทำสิ่งที่ยากจะใช้ประโยชน์ได้นาน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 9 เลือกทำสิ่งใหม่ ๆ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 10 อย่ากลัวว่าสิ่งที่จะทำเป็นของแปลก
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 11 รีบทำก่อนความรู้เปลี่ยน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 12 ทำเดี่ยวเหมาะกว่ากลุ่ม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 13 หาคนช่วยได้ก็ดี
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 14 เลิกคิดจ้างทำ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 15 จริงจังเหมือนดูละคร
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 16 ยิ่งให้ยิ่งได้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 17 ทุกอุปสรรคมีทางแก้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 18 อย่าท้อแท้
บทที่ 3 เคล็ดลับ : เทคนิคในขั้นตอนการเตรียม ประกอบด้วย
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 19 กำหนดโครงสร้างและกรอบแนวคิดก่อน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 20 ให้ผู้รู้ช่วยตรวจโครงสร้างและกรอบแนวคิด
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 21 เชื่อคนแนะให้ทำมากดีกว่า
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 22 อย่าคอยของฟรี
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 23 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 24 เตรียมซื้อพจนานุกรม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 25 เตรียมคู่มือเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 26 เตรียมหาที่เงียบ ๆ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 27 เตรียมหาคนพิมพ์
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 28 เตรียมเลือกตัวพิมพ์
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 29 เตรียมหาผู้ช่วยงานอื่น ๆ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 30 ลดภาระประจำ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 31 คุยกับคนอื่นบ้าง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 32 ผูกมิตรกับผู้เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 33 ถ่ายเอกสารให้ครบ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 34 ซื้ออาจถูกกว่ายืม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 35 เตรียมอุปกรณ์ไว้ที่หัวเตียง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 36 เผื่อเวลาไว้บ้าง
บทที่ 4 เคล็ดลับ : เทคนิคในขั้นตอนการทำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 37 เขียนตามโครงสร้างหรือกรอบที่กำหนด
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 38 อย่ารีบเรียน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 39 อ่านให้เข้าใจก่อนเขียน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 40 อย่าเขียนบทหลังก่อน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 41 ใช้กระดาษหน้าเดียว
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 42 เขียนเว้นบรรทัด
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 43 ใช้ภาษาตัวเอง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 44 เขียนตรงไปตรงมา กระชับ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 45 ใช้ภาษาเขียน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 46 ค้นมากเหนื่อยน้อย ค้นน้อยเหนื่อยมาก
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 47 อย่าลอก
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 48 อย่านำผลงานของผู้อื่นทั้งเล่มมาปรับ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 49 อย่าตัดแปะโดยไม่ปรับ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 50 ตัดแปะน้อย ๆ เขียนใหม่ดีกว่า
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 51 ระวังการก๊อปปี้จากคอมพิวเตอร์
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 52 อย่าข้ามส่วนที่ไม่รู้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 53 อ่านทบทวนเป็นระยะ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 54 ไม่ต้องเน้นปริมาณ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 55 เนื้อหาแต่ละส่วนควรใกล้เคียงกัน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 56 อ้างอิงแล้วลงบรรณานุกรมทันที
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 57 เขียนความจริงง่ายกว่า
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 58 เขียนความจริงได้ไม่ค่อยดี ดีกว่าเขียนดีแต่ไม่จริง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 59 สรุปทุกขั้นตอน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 60 แสดงความเห็น
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 61 เขียนให้เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ทำ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 62 ถ้าหยุดชั่วคราวให้บันทึกความคิดที่ค้างไว้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 63 ปิดโทรศัพท์ระหว่างเขียน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 64 พักเป็นระยะ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 65 คิดไม่ออกให้นอน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 66 นึกออกรีบบันทึก
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 67 อย่าเครียดเกินไป
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 68 จดข้อสงสัยไว้ถามผู้รู้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 69 ถามผู้รู้ในเวลาที่เหมาะสม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 70 ใช้สรรพนามแทนตัวเองให้ถูกต้อง
บทที่ 5 เคล็ดลับ : เทคนิคในขั้นตอนการตรวจ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 71 อย่าคิดว่าคนพิมพ์ตรวจคำผิดให้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 72 ตรวจด้วยตัวเองก่อน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 73 ให้คนใกล้ชิดตรวจ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 74 ทาบทามผู้รู้
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 75 ผู้รู้จริงมักไม่ค่อยว่าง
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 76 ส่งเล่มสมบูรณ์ให้ตรวจ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 77 หลายคนแนะมักสับสน
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 78 อย่าดีใจหรือเสียใจเกินเหตุ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 79 การตรวจเป็นอัตวิสัย
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 80 คำชมร้ายกว่าคำด่า
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 81 อ่านคำแนะนำให้ละเอียด
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 82 ปรับแก้ตามคำแนะนำ
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 83 แก้ทุกจุดตลอดทั้งเล่ม
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 84 ส่งให้ตรวจครั้งใหม่ส่งเล่มเดิมด้วย
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 85 เก็บต้นฉบับผลงานไว้กับตัวด้วย
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 86 ไม่ผ่านก็ไม่สูญเปล่า
เคล็ดลับ : เทคนิคที่ 87 ถ้าจะพิมพ์เผยแพร่

book10 10