PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2552 และพิมพ์ครั้งที่2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 content 1

 

ผู้เหมาะสมที่จะใช้หนังสือนี้ คือ ผู้ประเมินที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์อยู่บ้าง รวมทั้งนิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการประเมินโครงการหรือทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจน ครู อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบ การสอนได้

เนื้อหาสำคัญเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประเมินโครงการ โดยยึดกรอบตามขั้นตอนของรายงานการประเมินโครงการ การนำเสนอจะเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ข้อผิดพลาดสำคัญที่พบจากประสบการณ์ตรง และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในข้อผิดพลาดที่เห็นว่าเข้าใจยากไว้ด้วย เนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ซึ่งมีราย ละเอียด ดังนี้

บทที่ 1 บทนำสู่แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

1.1 การประเมินโครงการ

1.2 ประเมินอะไรของโครงการ

1.3 รูปแบบการประเมิน

1.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในภาพรวมของการประเมินโครงการ

บทที่ 2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการที่นำมาประเมิน ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

2.1 การเลือกโครงการที่จะประเมิน

2.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกเกี่ยวกับตัวโครงการ

2.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ

2.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการจากผลของโครงการ

บทที่ 3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้าและสรุป ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

3.1 การค้นคว้า

3.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้า

3.3 การสรุป

3.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุป

บทที่ 4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

4.1 การกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน

4.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการขาดกรอบแนวคิดการประเมิน

4.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดกรอบแนวคิดการประเมินที่ไม่สมบูรณ์

บทที่ 5 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

5.1 ประเด็นการประเมิน

5.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดประเด็นการประเมิน

5.3 การเลือกและสร้างตัวชี้วัด

5.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด

5.5 การกำหนดเกณฑ์

5.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดเกณฑ์

บทที่ 6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

6.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

6.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างเครื่องมือ

6.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการพัฒนาเครื่องมือ

บทที่ 7 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดผู้ให้ข้อมูล เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

7.1 การกำหนดผู้ให้ข้อมูล

7.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดผู้ให้ข้อมูล

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

7.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

7.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 8 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ

8.1 การสรุปผล

8.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล

8.3 การอภิปรายผล

8.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการอภิปรายผล

8.5 การเสนอแนะ

8.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเสนอแนะ

book9 9