PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.)จำนวน 127 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 content 1

 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครูผู้ทำวิจัยชั้นเรียนได้ใช้หรือนำไปปรับประกอบการเขียนรายงานให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำ เนื่องจากปัจจุบันครูให้ความสนใจในการทำวิจัยชั้นเรียนกันมาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องเขียนรายงานตามหลักสากล นอกจากนี้ นักศึกษาหรือผู้สอนรายวิชาวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยอื่น ๆ ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และเขียนรายงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ได้
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย แนวคิด หลักการ แนวทาง และตัวอย่างในการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียนครอบคลุมตลอดทั้งเล่มตามโครงสร้างของรายงานการวิจัยชั้นเรียน ตั้งแต่หน้าแรกของรายงาน เริ่มด้วยปกนอกจนกระทั่งหน้าสุดท้ายซึ่งเป็นประวัติผู้วิจัย เพื่อให้อ่านและนำไปปรับใช้ได้สะดวกจึงเรียงเนื้อหาไปตามลำดับ 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนที่เป็นเนื้อหาทั้ง 5 บท และส่วนประกอบตอนท้ายของรายงานการวิจัยชั้นเรียนโดยมีสาระในการเขียนครบทุกหัวข้อ รวมทั้งได้เสนอตัวอย่างโครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียนทั้งฉบับในภาคผนวกไว้ด้วย ซึ่งแต่ละบทมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 คำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน
1.2 ขั้นตอนในการวิจัยชั้นเรียน
1.3 ตัวแปรในการวิจัยชั้นเรียน
1.4 โครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียน
1.5 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 2 การเขียนส่วนประกอบตอนต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 การเขียนชื่อเรื่องในปกนอกและส่วนอื่น ๆ
2.2 การเขียนบทคัดย่อ
2.3 การเขียนกิตติกรรมประกาศ
2.4 การเขียนสารบัญต่าง ๆ
2.5 การเขียนสารบัญตารางและสารบัญภาพ
2.6 การเขียนอ้างอิง
2.7 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 3 การเขียนบทนำประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
3.2 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 การเขียนความสำคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.4 การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
3.5 การเขียนขอบเขตการวิจัย
3.6 การเขียนสมมุติฐาน
3.7 การเขียนข้อจำกัดในการวิจัย (ถ้ามี)
3.8 การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
3.9 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 4 การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4.1 แนวคิดการเขียน
4.2 แนวทางการเขียน
4.3 การเขียนสรุปได้แก่
— การเขียนสรุปหัวข้อรอง
— การเขียนสรุปหัวข้อหลัก
— การเขียนสรุปทั้งบท
4.4 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 5 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
5.1 การเขียนขั้นตอนการวิจัย
5.2 การเขียนเรื่องประชากรและตัวอย่าง
5.3 การเขียนวิธีสร้างและพัฒนานวัตกรรม
5.4 การเขียนแบบวิจัย
5.5 การเขียนเรื่องเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือในการวิจัย
5.6 การเขียนวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5.7 การเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.8 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 6 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 แนวคิดการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.2 หลักการในการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.3 แนวทางการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.4 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 7 การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะประกอบด้วย
7.1 การเขียนเกริ่นนำ
7.2 การเขียนสรุปผล
7.3 การเขียนอภิปรายผล
7.4 การเขียนข้อเสนอแนะ
7.5 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 8 การเขียนส่วนประกอบตอนท้ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
8.1 การเขียนบรรณานุกรม
8.2 การเขียนภาคผนวก
8.3 การเขียนประวัติผู้วิจัย
8.4 สรุปเนื้อหาของบท
ภาคผนวก ตัวอย่างโครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียน