หมวดหมู่ : หนังสือ
หัวข้อ : การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
โดย : admin
อ่าน : 2579
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
พิมพ์ 

การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์


หนังสือการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) จำนวน 235 หน้าปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556

ผู้เหมาะสมที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ ได้แก่นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยที่ต้องเขียนรายงานของตน รวมทั้งใช้ประกอบการสอนในรายวิชาวิจัยของผู้เรียนระดับบัณฑิต ศึกษา

เนื้อหาสำคัญประกอบด้วย การเขียนรายงานวิจัยที่นิยมทำกันมาก 8 ประเภท เริ่มตั้งแต่หน้าปกของรายงานจนกระทั่งหน้าสุดท้าย หากเป็นหัวข้อที่สำคัญก็จะยกตัวอย่างประกอบไว้ด้วย ซึ่งมีเนื้อหา 8 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำสู่การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 ลักษณะของรายงานวิจัย
1.2 ความสำคัญของรายงานวิจัย
1.3 ประเภทของรายงานวิจัย
1.4 หลักการเขียนรายงานวิจัย
1.5 เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย
1.6 การตั้งชื่อเรื่อง
1.7 การอ้างอิง
1.8 โครงสร้างของรายงานวิจัย
          1.9 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 2 การเขียนบทนำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
2.3 ความสำคัญของการวิจัย
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.5 ขอบเขตการวิจัย
2.6 สมมุติฐานการวิจัย
2.7 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
2.8 ข้อจำกัดในการวิจัย (ถ้ามี)
2.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
2.10 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 3 การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 การจัดลำดับหัวข้อ
3.2 การเกริ่นนำ
3.3 การเรียบเรียง
3.4 การสรุป
3.5 การวิเคราะห์
3.6 การสังเคราะห์
3.7 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 4 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัย   ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 ขั้นตอนการวิจัย (ถ้ามี)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)
4.4 แบบวิจัย (ถ้ามี)
4.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.8 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 5 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
          5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          5.2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
          5.3 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
          5.4 การวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          5.5 การบรรยายใต้ตาราง
          5.6 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปิด
          5.7 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ
          5.8 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 6  การเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
          6.1 การเกริ่นนำ
          6.2 การสรุปผลการวิจัย
          6.3 การอภิปรายผล
          6.4 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
          6.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
          6.6 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 7 การเขียนส่วนประกอบตอนต้นและตอนท้าย  ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 บทคัดย่อ
7.2 กิตติกรรมประกาศ
7.3 สารบัญ
7.4 สารบัญตารางและภาพ
7.5 บรรณานุกรม
7.6 ภาคผนวก
7.7 ประวัติผู้วิจัย
7.8 สรุปเนื้อหาในบท
บทที่ 8 การตรวจร่าง ปรับปรุง และประเมินรายงานวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
          8.1 การตรวจร่างด้วยตนเอง
          8.2 การให้ผู้อื่นตรวจ
          8.3 การปรับปรุงร่างรายงานวิจัย
          8.4 การประเมินรายงานวิจัย
8.5 สรุปเนื้อหาในบท