หมวดหมู่ : หนังสือ
หัวข้อ : การเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน
โดย : admin
อ่าน : 3907
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
พิมพ์ การเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียน
 หนังสือการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.)จำนวน 127 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับครูผู้ทำวิจัยชั้นเรียนได้ใช้หรือนำไปปรับประกอบการเขียนรายงานให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทำ เนื่องจากปัจจุบันครูให้ความสนใจในการทำวิจัยชั้นเรียนกันมาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องเขียนรายงานตามหลักสากล นอกจากนี้ นักศึกษาหรือผู้สอนรายวิชาวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยอื่น ๆ ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และเขียนรายงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ได้
 เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย แนวคิด หลักการ แนวทาง และตัวอย่างในการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียนครอบคลุมตลอดทั้งเล่มตามโครงสร้างของรายงานการวิจัยชั้นเรียน ตั้งแต่หน้าแรกของรายงาน เริ่มด้วยปกนอกจนกระทั่งหน้าสุดท้ายซึ่งเป็นประวัติผู้วิจัย เพื่อให้อ่านและนำไปปรับใช้ได้สะดวกจึงเรียงเนื้อหาไปตามลำดับ 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนที่เป็นเนื้อหาทั้ง 5 บท และส่วนประกอบตอนท้ายของรายงานการวิจัยชั้นเรียนโดยมีสาระในการเขียนครบทุกหัวข้อ รวมทั้งได้เสนอตัวอย่างโครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียนทั้งฉบับในภาคผนวกไว้ด้วย ซึ่งแต่ละบทมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้
 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
 1.1 คำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน
 1.2 ขั้นตอนในการวิจัยชั้นเรียน
 1.3 ตัวแปรในการวิจัยชั้นเรียน
 1.4 โครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียน
1.5 สรุปเนื้อหาของบท
  บทที่ 2 การเขียนส่วนประกอบตอนต้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 2.1 การเขียนชื่อเรื่องในปกนอกและส่วนอื่น ๆ
 2.2 การเขียนบทคัดย่อ
  2.3 การเขียนกิตติกรรมประกาศ
 2.4 การเขียนสารบัญต่าง ๆ
 2.5 การเขียนสารบัญตารางและสารบัญภาพ
 2.6 การเขียนอ้างอิง
 2.7 สรุปเนื้อหาของบท
 บทที่ 3 การเขียนบทนำประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
 3.1 การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 3.2 การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
 3.3 การเขียนความสำคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 3.4 การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
 3.5 การเขียนขอบเขตการวิจัย
 3.6 การเขียนสมมุติฐาน
 3.7 การเขียนข้อจำกัดในการวิจัย (ถ้ามี)
 3.8 การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
 3.9 สรุปเนื้อหาของบท
  บทที่ 4 การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 4.1 แนวคิดการเขียน
 4.2 แนวทางการเขียน
 4.3 การเขียนสรุปได้แก่
  — การเขียนสรุปหัวข้อรอง
  — การเขียนสรุปหัวข้อหลัก
  — การเขียนสรุปทั้งบท
 4.4 สรุปเนื้อหาของบท
  บทที่ 5 การเขียนวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
 5.1 การเขียนขั้นตอนการวิจัย
 5.2 การเขียนเรื่องประชากรและตัวอย่าง
 5.3 การเขียนวิธีสร้างและพัฒนานวัตกรรม
 5.4 การเขียนแบบวิจัย
 5.5 การเขียนเรื่องเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือในการวิจัย
  5.6 การเขียนวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
  5.7 การเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 5.8 สรุปเนื้อหาของบท
  บทที่ 6 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับ
 6.1 แนวคิดการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 6.2 หลักการในการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 6.3 แนวทางการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 6.4 สรุปเนื้อหาของบท
 บทที่ 7 การเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะประกอบด้วย
 7.1 การเขียนเกริ่นนำ
 7.2 การเขียนสรุปผล
 7.3 การเขียนอภิปรายผล
 7.4 การเขียนข้อเสนอแนะ
 7.5 สรุปเนื้อหาของบท
  บทที่ 8 การเขียนส่วนประกอบตอนท้ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
 8.1 การเขียนบรรณานุกรม
 8.2 การเขียนภาคผนวก
 8.3 การเขียนประวัติผู้วิจัย
 8.4 สรุปเนื้อหาของบท
 ภาคผนวกตัวอย่างโครงสร้างรายงานการวิจัยชั้นเรียน
