หมวดหมู่ : หนังสือ
หัวข้อ : แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการ
โดย : admin
อ่าน : 2042
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
พิมพ์ แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการ
หนังสือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2552 และพิมพ์ครั้งที่2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ผู้เหมาะสมที่จะใช้หนังสือนี้ คือ ผู้ประเมินที่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์อยู่บ้าง รวมทั้งนิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการประเมินโครงการหรือทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจน ครู อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบ การสอนได้
เนื้อหาสำคัญเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประเมินโครงการ โดยยึดกรอบตามขั้นตอนของรายงานการประเมินโครงการ การนำเสนอจะเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ข้อผิดพลาดสำคัญที่พบจากประสบการณ์ตรง และแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในข้อผิดพลาดที่เห็นว่าเข้าใจยากไว้ด้วย เนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ซึ่งมีราย ละเอียด ดังนี้
บทที่ 1 บทนำสู่แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 การประเมินโครงการ
1.2 ประเมินอะไรของโครงการ
1.3 รูปแบบการประเมิน
1.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในภาพรวมของการประเมินโครงการ
บทที่ 2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการที่นำมาประเมิน ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 การเลือกโครงการที่จะประเมิน
2.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกเกี่ยวกับตัวโครงการ
2.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ
2.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกโครงการจากผลของโครงการ
บทที่ 3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้าและสรุป ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 การค้นคว้า
3.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้า
3.3 การสรุป
3.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุป
บทที่ 4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 การกำหนดกรอบแนวคิดการประเมิน
4.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการขาดกรอบแนวคิดการประเมิน
4.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดกรอบแนวคิดการประเมินที่ไม่สมบูรณ์
บทที่ 5 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
5.1 ประเด็นการประเมิน
5.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดประเด็นการประเมิน
5.3 การเลือกและสร้างตัวชี้วัด
5.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัด
5.5 การกำหนดเกณฑ์
5.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดเกณฑ์
บทที่ 6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
6.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างเครื่องมือ
6.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการพัฒนาเครื่องมือ
บทที่ 7 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดผู้ให้ข้อมูล เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 การกำหนดผู้ให้ข้อมูล
7.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดผู้ให้ข้อมูล
7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
7.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
7.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 8 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
8.1 การสรุปผล
8.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล
8.3 การอภิปรายผล
8.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการอภิปรายผล
8.5 การเสนอแนะ
8.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเสนอแนะ